ഫാക്ടറി ടൂർ

ചൈനീസ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസിന്റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ ആശ്രയിച്ച്, കമ്പനി നിരവധി വർഷങ്ങളായി പ്രസക്തമായ പ്രൊഫഷണൽ ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള ഡോക്ടർമാരും മാസ്റ്ററുകളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗവേഷണ-വികസന ടീമിനെ സ്ഥാപിച്ചു.

ഫാക്ടറി
ഫാക്ടറി
ഫാക്ടറി
ഫാക്ടറി
b840fdee1
00a354f22
da5b70c7
83bd95b22
ae579b2b2
0141d2e71